English

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

首页 >> 新药创制 >> 药理筛选模型

抗阿尔茨海默病药理筛选模型

 

 
抗阿尔茨海默病
Ab25-35损伤细胞模型         
Ab诱导的条件培养基损伤细胞模型
Ab刺激小胶质细胞模型      
谷氨酸损伤细胞的模型
LPS中枢炎症动物模型           
乙醇学习记忆障碍动物模型      
戊巴比妥学习记忆障碍动物模型  
环己酰亚胺学习记忆障碍动物模型
D-半乳糖脑衰老动物模型      
去势脑衰老动物模型
东莨菪碱诱导学习记忆障碍的动物模型
Ab25-35脑室注射导致学习记忆障碍的动物模型
联系人:程永浩 范愉 电话:010-63046839  传真:010-83169071 邮箱:pharmrd@imm.ac.cn

 

内部链接
相关链接